مدارک اختصاصی جهت تمدید پروانه اشتغال به کار

10 مرداد 1392 ساعت 06:00 ب.ظ
مدارک اختصاصی جهت تمدید پروانه اشتغال به کار


2 مدارک اختصاصی جهت تمدید پروانه اشتغال به کار
• نامه مفاصا حساب مالیاتی از حوزه مربوط به نشانی درج شده در پشت پروانه اشتغال به کار(با اخذ معرفینامه از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران)
   
3 مدارک اختصاصی جهت ارتقای پایه
ارائه سابقه کار مورد نیاز ،به استناد ماده 6 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
• ارائه گواهینامه پایان دوره های آموزشی مصوب
چنانچه متقاضی بصورت همزمان خواستار ارتقای پایه و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی به مدت 3 سال باشد ارائه نامه مفاصا حساب مالیاتی الزامیست.(بند2-1)
   
4 مدارک اختصاصی جهت اضافه نمودن صلاحیت جدید در پروانه اشتغال به کار
• جهت اضافه نمودن صلاحیت مجـری برای رشـته های معماری، عمران (پـایـه سه)، تـاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و نقشه برداری در پـروانه اشتغال به کار مهندسی، ارائه یک سال سابقه کار در امر اجرای ساختمان در رشته مورد تقاضا ضروری است.
   
  اشخاص حقوقی    
  • پذیرش عضو جدید    
1 تکمیل کاربرگ اطلاعات و درخواست عضویت اشخاص حقوقی (کاربرگ شماره 1- اشخاص حقوقی)    
2 تصویر برابر با شناسنامه و کارت ملّی مدیر عامل (توسط مراجع قضایی)    
3 تصویر برابر با اصل کلیه صفحات اساسنامه شرکت یا تشکیلات سازمانی مصوب شرکت دولتی و وابسته به دولت، مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی که اقدام به تأسیس واحد های سازمانی فنی خاص نموده است. با ارسال مستندات تصویب در مرجع صلاحیت دار مربوطه (توسط مراجع قضایی)    
4 تصویر برابر با اصل آگهی تأسیس شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور (توسط مراجع قضایی)    
5 تصویر برابر با اصل آگهی آخرین تغییرات مبنی بر موضوع- نوع- آدرس- نام شرکت و اعضا هیات مدیره شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور (توسط مراجع قضایی)    
6 تکمیل کاربرگ سوابق کاری شرکت/مؤسسه ( کاربرگ شماره 9- اشخاص حقوقی) در صورت داشتن سوابق کاری    
7 اصل و تصویر فیش واریزی به مبلغ 19/900/000ریال به یکی از شماره حسابهای نام برده شده در کادر زیر (11/000/000ریال بابت ورودیه و 8/900/000 ریال بابت حق عضویت سالانه از تاریخ91/06/22)    
  از آنجا که مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه پرداختی به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد، لذا قبل از واریز آن، حتماً از شرایط و ضوابط عضویت اطلاع کامل بدست آورید.
حساب جاری شماره 102915 نزد موسسه مالی و اعتباری توسعه (1- شعبه سعادت آباد.2- باجه مستقر در طبقه سوم سازمان)
حساب جـاری سـپهر به شـماره 0107297334000 نـزد بانـک ملی. (1- قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی 2- باجه مستقر در طبقه زیرزمین سازمان)
توجه: کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً میبایست در قطع A4 ارائه گردد. برابر با اصل مدارک ارائه شده میبایست فاقد کلمه ابرازی باشد.
همراه داشتن مهر شرکت جهت انجام کلیه مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی استان تهران الزامی می باشد.
ساعت اخذ مدارک: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 می باشد.
   
  • صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی (طراحی و نظارت)    
1 تکمیل کاربرگ اعلام اطلاعات جهت صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی (کاربرگ شماره2- اشخاص حقوقی)    
2 تکمیل کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی طراحی- نظارت (کاربرگ شماره 3- اشخاص حقوقی)    
3 گواهی عضویت معتبر شخص حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران    
4 تصویر برابر با اصل کلیه صفحات اساسنامه شرکت یا تشکیلات سازمانی مصوب شرکت دولتی و وابسته به دولت، مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی که اقدام به تأسیس واحد های سازمانی فنی خاص نموده است. با ارسال مستندات تصویب در مرجع صلاحیت دار مربوطه (توسط مراجع قضایی)    
5 تصویر برابر با اصل آگهی تأسیس شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور (توسط مراجع قضایی)    
6 تصویر برابر با اصل آگهی آخرین تغییرات مبنی بر موضوع- نوع- آدرس- نام شرکت و اعضا هیات مدیره شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور (توسط مراجع قضایی)    
7 اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار معتبر مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و کلیه شاغلان مورد نظر اعم از تمام وقت و پاره وقت    
  توجه : باتوجه به بند 9 ماده 3 فصل اول پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشخاص حقوقی موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقیقی شاغل در شخص حقوقی نسبت به تمدید و یا ارتقای پایه پروانه اشخاص حقیقی اقدام نمایند. وصول درخواست این موارد به سازمان نظام مهندسی استان تهران، نباید کمتر از 1 ماه به پایان مدت اعتبار پروانه باشد.    
8 تکمیل و تحویل فرم خوداظهاری مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و کلیه شاغلان در شرکت "برای هریک بصورت جداگانه" و درج وضعیت تمام وقت و پاره وقت بودن آنها و تائید آن توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (کاربرگ شماره 4- اشخاص حقوقی)    
9 دو قطعه عکس 4*6 رنگی مدیر عامل/ مسئول واحد فنی با زمینه سفید.(بدون عینک، کلاه و کراوات و زیور آلات و دستمال گردن و برای خانم ها قرص صورت مشخص و با حجاب کامل بدون روتوش) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از 6 ماه نگذشته باشد .    
10 اصل و تصویر رسید بانکی ( واریز شده به حساب شماره 2170091286008 بـانک ملی ایران به نام تمـرکز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ 300/000 ریال قابـل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی ایران ، یا باجه موسسه مالی و اعتباری توسعه مستقر در سازمان)    
11 تکمیل کاربرگ اعلام مشخصات محل، تجهیزات و امکانات شرکت / مؤسسه (کاربرگ شماره 5- اشخاص حقوقی)    
12 تصویر برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل شرکت / مؤسسه به نام یکی از اعضای هیأت مدیره یا شرکت / مؤسسه    
13 تصویر برابر اصل گواهی تأیید صلاحیت در رشته/ رشته های مورد درخواست از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری "صرفاً جهت متقاضیان موضوع تبصره 4 ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان"    
14 تکمیل تعهد نامه های مربوطه در سربرگ شخص حقوقی    
  توجه: کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً میبایست در قطع A4 ارائه گردد. برابر با اصل مدارک ارائه شده میبایست فاقد کلمه ابرازی باشد.
همراه داشتن مهر شرکت جهت انجام کلیه مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی استان تهران الزامی می باشد.
ساعت اخذ مدارک: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 می باشد.
   
  • احراز صلاحیت و دریافت پروانه اشتغال به کار سازنده حقوقی و یا اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صلاحیت  پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری    
1 کاربرگ شماره1-درخواست احرازصلاحیت    
2 کاربرگ شماره2-مشخصات متقاضی احرازصلاحیت    
3 کاربرگ شماره3-امتیازبندی پایه پروانه اشتغال اعضای حقیقی شاغل امتیازآور    
4 کاربرگ شماره4-ارزیابی توان مالی، امکانات وتجهیزات    
5 کاربرگ شماره5-ارزیابی سوابق حرفه ای    
6 کاربرگ شماره6-ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرا شده    
7 تکمیل و تحویل فرم خوداظهاری مدیرعامل واعضای هیأت مدیره و کلیه شاغلان درشخص حقوقی "برای هریک بصورت جداگانه"ودرج وضعیت تمام وقت و پاره وقت بودن آنها و تایید آن توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران    
8 اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار معتبر مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و کلیه شاغلان مورد نظر اعم از تمام وقت و پاره وقت    
  توجه : باتوجه به بند 9 ماده 3 فصل اول پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشخاص حقوقی موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقیقی شاغل در شخص حقوقی نسبت به تمدید و یا ارتقای پایه پروانه اشخاص حقیقی اقدام نمایند. وصول درخواست این موارد به سازمان نظام مهندسی استان تهران، نباید کمتر از 30 روز به پایان مدت اعتبار پروانه باشد.    
9 گواهی عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران    
10 دو قطعه عکس 4*6 رنگی مدیر عامل/ با زمینه سفید.( بدون عینک، کلاه و کراوات و زیور آلات و دستمال گردن و برای خانم ها قرص صورت مشخص و با حجاب کامل بدون روتوش) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از 6 ماه نگذشته باشد.    
11 اصل و تصویر رسید بانکی ( واریز شده به حساب شماره 2170091286008 بـانک ملی ایران بنام تمـرکز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ 300/000 ریال قابـل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی ایران ، یا باجه موسسه مالی و اعتباری توسعه مستقر در سازمان)    
12 تصویر برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل شخص حقوقی به نام یکی از اعضای هیأت مدیره یا شرکت    
13 تکمیل تعهدنامه های مربوطه درسربرگ شخص حقوقی    
  توجه: کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً می بایست در قطع A4 ارائه گردد. برابر با اصل مدارک ارائه شده میبایست فاقد کلمه ابرازی باشد.
 اسناد ارائه شده می بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس ماده 27 سازمان ارزشیابی گردد.
تمامی صفحات مدارک و اسناد ارائه شده می بایست به تأیید مجتمع قضایی رسیده و صحت آن تایید شود.
همراه داشتن مهر شرکت جهت انجام کلیه مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی استان تهران الزامی می باشد.
ساعت اخذ مدارک: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 می باشد.
   
  •  صدور پروانه اشتغال به کار سازنده حقوقی (پیمان مدیریت)    
1 کاربرگ شماره1-درخواست احرازصلاحیت    
2 کاربرگ شماره2-مشخصات متقاضی احرازصلاحیت    
3 کاربرگ شماره3 ارزیابی سوابق حرفه ای به استناد ماده 6 آئین نامه اجرایی و یا انطباق بالیست بیمه کارهای اجرا شده    
4 کاربرگ گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار (توسط 2 نفر از مهندسان عضو سازمان)    
5 تکمیل و تحویل فرم خوداظهاری مدیرعامل ،اعضای هیأت مدیره وکلیه شاغلان درشخص حقوقی "برای هریک بصورت جداگانه" با درج وضعیت تمام وقت و یا پاره وقت بودن، که تایید آن توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران انجام می پذیرد.    
6 اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار معتبر مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و کلیه شاغلان مورد نظر اعم از تمام وقت و پاره وقت    
  توجه: باتوجه به بند 9 ماده 3 فصل اول پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشخاص حقوقی موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقیقی شاغل در شخص حقوقی نسبت به تمدید و یا ارتقای پایه پروانه اشخاص حقیقی اقدام نمایند. وصول درخواست این موارد به سازمان نظام مهندسی استان تهران، نباید کمتر از 30 روز به پایان مدت اعتبار پروانه باشد.    
7 گواهی عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران    
8 دو قطعه عکس 4*6 رنگی مدیر عامل/ با زمینه سفید.( بدون عینک، کلاه و کراوات و زیور آلات و دستمال گردن و برای خانم ها قرص صورت مشخص و با حجاب کامل بدون روتوش) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از 6 ماه نگذشته باشد.    
  اصل و تصویر برابر اصل رسید بانکی ( واریز شده به حساب شماره 2170091286008 بـانک ملی ایران بنام تمـرکز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ 300/000 ریال قابـل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی ایران ، یا باجه موسسه مالی و اعتباری توسعه مستقر در سازمان)